Wallspot Post - Convocatòria POLINIZA DOS

Convocatòria POLINIZA DOS

Festivals | 16-02-2018

BASES DE LA CONVOCATÓRIA DE POLINIZA DOS 2018 (TROBADA D’ART URBÁ)


1. OBJECTE
L’Área d'Activitats Culturals del Vicerectorat d'Alumnat i Extensió Universitária de la Universitat Politécnica de Valéncia organitza, dins del programa d'activitats de POLINIZA DOS 2018 (Trobada d’Art Urbá), una trobada d'intervencions de pintura s’entén aquesta com aquella pintura realitzada sobre un suport arquitectónic, i que es relaciona plásticament i simbÓllEament amb el seu entorn urbá.

2. REQUISITS PER A PARTICIPAR-HI
La convocatória está oberta a tots els artistes, majors d'edat, interessats a participar—hi de manera individual o col-lectiva.
Aquests, si finalment són seleccionats pel jurat, han de presentar un projecte amb la finalitat de realitzar una intervenció pictórica, del 07 a l’11 de maig del 2018 (ambdós inclusivament), cada dia entre les 1ü.ü0 i les 18.00 hores, sobre eis murs habilitats amb aquesta finalitat al campus de Vera de la UPV.

3. SOL•LICITUD D'INSCRIPCIÓ ITERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini d'inscripció i presentació de sol-licituds és del 05 al 31 de març del 2018 (tots dos inclusivament). Amb aquesta finalitat, s’ha d'emplenar la fitxa disponible a la web www.upv.es/ooIiniza. Així mateix, en el formulari podrá incloure qualsevol enllaç que dirigisca al seu portfolio digital o web amb el treball dels interessats.

Una vegada rebudes totes les sol licituds, seran tramitades per Registre General de la Universitat Politécnica de Valéncia, situat en la planta baixa de ['edifici 3F del Campus de Vera (Cami de Vera, s/n. 46022, Valéncia)

4. JURAT
El jurat estará compost pels membres de la Universitat Politécnica de Valéncia següents: el Vicerector d'Alumnat, Cultura i Esport, el director de l'Área d'Activitats Culturals, el vicedegá de Cultura de la Facultat de Belles Arts, un professor o professora de l'Escola Superior d’Enginyeria d'Edificació, ets comissaris o comissáries de POLINIZA DOS i un representant de l’alumnat.
El jurat valorará la informació aportada i realitzará una selecció dels participante en la trobada. Al seu torn, aquests han de presentar un esbós del projecte d'interyenció en el terminé de 15 dies naturals comptadors des de la comunicació de la resolució i s’han de comprometre a la realització d’aquest en ets termes exposats en aquestes bases.
El funcionament del jurat será conforme a les normes dels órgans col legiats establides en la
Llei 40/2015, de régim jurídic del sector públÍE.

5. CRITERIS DE SELECCIÓ
La valoració del jLT rat es realitzará tenint en consideració ets criterio següents:
1. Trajectória curricular, o formació académica i artística.
2. Participació en exhibicions, escleveniments, festivals i exposicions vinculats anJb l'art urbá.
3. Obtenció de beques i premis.
4. Treball continuat en la realització d' intervencions murals en l'espai públic.

6.RESOLUCIÓ
EJ jurat avaluará les diferents opcions i proposará les persones premiades, i elevará la proposta al rector per a la resolució que es notificará en un termini máxim de cine dies.

La resolució del concurs es donará a conéixer a través de J ’ en Ilaç de ‘Cultura‘ de l ’ adreça www. upv.es (www. upv.es/entidades/acu/index-es. htm I) i en la web de POLJNIZA DOS (www. upv.es/poJiniza/).

7. PREMI
L’ import total de l'ajuda ós de 4.200 euros, a cárrec de la partida pressupostária 009010000- 422-47110. EJ premi, per a cada artista o grup será de 600 euros bruts (es fará efectiu per mitjá de transferéncia bancária) per cada intervenció conclosa. Ni haurá un máxim de set intervencions (individuals o col- lectives). L'organització assumeix, a inés, les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció dels artistes seleccionats. Així mateix, es proporcionaran els materials necessaris per a la realització del projecte. Ets premis estaran subjectes a la retenció fiscal corresponeiat.

8. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE
Els artistes cediran els d rets de les seues obres a la UPV, que Iliurement podrá disposar d’ aquestes i determinar el seu temps de permanéncia en l ’ espai de l ’ actuació, podent ser, en alguns casos, superior al transcorregut entre edicions consecutives. " Per la seua banda, el Vicerectorat d'Alumnat, Cultura i Esport es compromet a realitzar la difusió del premi a través dels seus mitjans habituals, i a proveir de la infraestructura i ets materials necessaris per a la realització del projecte seleccionat. Així mateix, l’autor/autora o el grup seleccion at es compromet a la realització del projecte presentat dins del termini establit.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquesta convocatória implica la plena conformitat i acceptació de   les
presentsbases.

10. DRETS DE PROPIETAT INTEL• LECTUAL
Ets autors i autores de les propostes presentades cedeixen de manera gratuita ets d rets de reproducció, transformació i comunicació pública a la Universitat PoJitécnica de Valéncia, seis se límit de tem ps i am b carácter mundial. A l’efecte de la present cessió, s'entén per transformació la simple inclusió de l 'obra presentada en les bases de dades del Vicerectorat.

11. PROTECCIÓ DEDADES
Les dades de carácter personal facilitades per les persones interessades a les quals la Universitat Politú'cnica de Valéncia tinga accés en el marc de la present convocatória, tindran la protecció derivada de la Llei orgánica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de carácter personal.

12. RECURSOS PROCEDENTS CONTRA LA RESOLUCIÓ
Contra la present convocatória i les seues bases, com tambó contra la seua resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el Rectorat de la UPV en el termini d'un mes, com ptador a partir de J ' endemá de la pubJicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d ’ octubre, del procediment administratiu com ú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu davant ets órgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l ’ endemá de la notificació d ’ aquesta resolució, d’acord amb ets articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció   contenciosa administrativa.

13. CONSULTES
Tota consulta ha de fer-se a l'Área d‘ Activitats Culturals, cam í de Vera, s/n, 46022 Valéncia, de les 9.00 h a les 14.00 h, tel.: 963 87 90 07, cultura @upv. es.